top of page
 • Zdjęcie autoraWojciech Doktor

Zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca - oświadczenie, karta pobytu, zezwolenie

Jeżeli chcesz zatrudnić cudzoziemca, który pracuje w innej firmie albo zmienić jego umowę, musisz sprawdzić, czy będzie potrzebne nowe zezwolenie lub oświadczenie. Nowe zezwolenie lub oświadczenie może być też potrzebne, jeśli zmiany dotyczą pracodawcy.Jak zmienić warunki pracy, płacy lub stanowisko cudzoziemca u tego samego pracodawcy


Zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

W przypadku zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wszystkie zmiany dotyczące warunków pracy i płacy oznaczają dla pracodawcy obowiązek uzyskania dla cudzoziemca nowego zezwolenia albo oświadczenia.

Wyjątkiem od tej zasady jest:

 • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę (w przypadku zezwolenia na pracę lub oświadczenia)

 • powierzenie cudzoziemcowi pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym pod warunkiem zachowania pozostałych warunków określonych w zezwoleniu na pracę

 • objęcie cudzoziemca obniżonym wymiarem czasu pracy wynikającym z innych przepisów (w przypadku zezwolenia na pracę).

W przypadku takich zmian musisz jednak o nich powiadomić pisemnie wojewodę (zezwolenie na pracę) lub starostę (oświadczenie) w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Niedochowanie tego obowiązku stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny.


Pamiętaj! W przypadku zezwolenia na pracę, jeżeli praca cudzoziemca w innym charakterze lub na innym stanowisku wymaga szczególnych zezwoleń lub uprawnień, to cudzoziemiec musi je posiadać.


W przypadku zezwoleń na pracę pracodawca może również:

 • zwiększyć wymiar etatu z równoczesną proporcjonalną podwyżką wynagrodzenia

 • zmienić nazwę stanowiska (na przykład z konsultanta na starszego konsultanta) – jeśli cudzoziemiec jednocześnie zachowa ten sam zakres obowiązków.

Te dwie zmiany nie wymagają poinformowania wojewody.

Pamiętaj, że w okresie oczekiwania na wydanie nowego zezwolenia lub oświadczenia musisz zapewnić cudzoziemcowi takie same warunki pracy i płacy oraz stanowisko, jakie zostały określone w dotychczasowym zezwoleniu lub w oświadczeniu.


Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - zezwolenie jednolite

Jeśli cudzoziemiec pracuje w twojej firmie na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, czyli zezwolenia jednolitego, to musi wystąpić do wojewody o zmianę zezwolenia przed zmianą warunków pracy, płacy albo stanowiska.


Cudzoziemiec nie musi jednak wnioskować o zmianę zezwolenia, ani informować wojewody w przypadku:

 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę

 • zwiększenia wymiaru etatu z równoczesną proporcjonalną podwyżką wynagrodzenia

 • zmiany nazwy stanowiska (na przykład z konsultanta na starszego konsultanta) – jeśli cudzoziemiec jednocześnie zachowa ten sam zakres obowiązków.

Jako podmiot powierzający wykonywanie pracy musisz przekazać cudzoziemcowi dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zmianę zezwolenia:

 • wypełniony Załącznik nr 1 do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,

 • oświadczenie, że oferowane wynagrodzenie nie jest niższe niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku w tym samym wymiarze czasu pracy

 • nową informację starosty uwzględniającą zmianę warunków, chyba że cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jej przedłożenia.

Pamiętaj! W okresie oczekiwania na zmianę zezwolenia jednolitego musisz zapewnić cudzoziemcowi takie same warunki pracy i płacy oraz stanowisko, jakie zostały określone w dotychczasowym zezwoleniu.Jak zatrudnić cudzoziemca, który pracuje u innego pracodawcy


Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi jest składane przez konkretnego pracodawcę. W zezwoleniu na pracę prawo podejmowania pracy przez cudzoziemca jest ograniczone do wskazanego w tym zezwoleniu pracodawcy.


Pamiętaj! Praca na warunkach i stanowisku wskazanych w zezwoleniu lub oświadczeniu jest legalna tylko pod warunkiem, że jest wykonywana na rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (pracodawcy), który został wskazany w tym zezwoleniu lub oświadczeniu.

Dlatego, w okresie ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, jeśli cudzoziemiec chce zakończyć pracę u innego pracodawcy i rozpocząć pracę w twojej firmie, musisz najpierw uzyskać dla niego nowe zezwolenie na pracę lub złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Dotyczy to także sytuacji, gdy cudzoziemiec ma w twojej firmie wykonywać pracę na takim samym stanowisku i na takich warunkach jak u poprzedniego pracodawcy.


Ważne! Jeśli zatrudnisz pracownika, który ma zezwolenie na pracę u innego pracodawcy lub został wskazany w oświadczeniu o powierzeniu pracy przez innego pracodawcę, praca tego cudzoziemca w twojej firmie będzie nielegalna.

W przypadku agencji pracy tymczasowej:

 • jeśli cudzoziemiec pracuje na podstawie oświadczenia - zmiana pracodawcy użytkownika nie wymaga rejestracji nowego oświadczenia, pod warunkiem, że zmianie nie ulegają inne warunki zatrudnienia,

 • jeśli cudzoziemiec pracuje na podstawie zezwolenia na pracę - zmiana pracodawcy użytkownika w przypadku zezwolenia na pracę wymaga uzyskania nowego zezwolenia

 • jeśli cudzoziemiec pracuje na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i prace (zezwolenia jednolitego) - przypadku zmiany pracodawcy użytkownika cudzoziemiec nie występuje o nowe zezwolenie a jedynie o jego zmianę.


Jak poinformować, że cudzoziemiec skończył pracę u pracodawcy


Jeżeli cudzoziemiec zatrudniony w twojej firmie, zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę, masz obowiązek poinformować o tym wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, pisemnie, w terminie 7 dni.


Jeśli cudzoziemiec pracował na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, pracodawca (podmiot powierzający pracę) lub cudzoziemiec świadczący pracę mogą poinformować powiatowy urząd pracy o zakończeniu tej pracy.

Jeżeli cudzoziemiec posiada jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, ma obowiązek poinformować pisemne wojewodę, który udzielił tego zezwolenia o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy wymienionych w zezwoleniu, w terminie 15 dni roboczych.

Wojewoda w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy na rzecz pracodawcy, wymienionego w zezwoleniu, nie cofnie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.


Ważne! Cudzoziemiec, żeby podjąć pracę u nowego pracodawcy, musi złożyć wniosek o nowe jednolite zezwolenie na pobyt i pracę. Po jego złożeniu, do pracodawcy będzie należało przekazanie cudzoziemcowi dokumentów, dotyczących podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.


Jeśli złożony przez cudzoziemca wniosek nie będzie zawierał braków formalnych lub braki zostaną uzupełnione w terminie, cudzoziemiec będzie uprawniony do legalnego pobytu w Polsce do momentu wydania ostatecznej decyzji w tej sprawie.


W okresie oczekiwania na wydanie nowego zezwolenia jednolitego cudzoziemiec nie może na tej podstawie wykonywać pracy w twojej firmie, chyba że odrębnie uzyskasz dla niego odpowiednio zezwolenie na pracę typu A lub B, lub - w przypadku obywatela Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii lub Mołdawii - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.


Czy cudzoziemiec może pracować w kilku firmach


Cudzoziemiec ma prawo do wykonywania pracy u kilku pracodawców jednocześnie, bez względu na ich liczbę i podstawę legalizacji zatrudnienia (zezwolenie na pracę, zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy).

U każdego pracodawcy cudzoziemiec musi mieć odrębne zezwolenie lub oświadczenie pracodawcy o powierzeniu pracy uprawniające do wykonywania pracy.

Jeśli cudzoziemiec chce kontynuować pracę u dotychczasowego pracodawcy, na tych samych warunkach i dodatkowo rozpocząć wykonywanie pracy w twojej firmie, to nie musi o tym informować wojewody lub starosty.

Natomiast jego nowy pracodawca, musi uprzednio uzyskać dla cudzoziemca nowe zezwolenie na pracę lub złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.


Co jeśli zmiany dotyczą firmy zatrudniającej cudzoziemca

W przypadku zezwolenia na pracę, zezwolenia jednolitego na pobyt czasowy i pracę oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie musisz wnioskować o wydanie nowego zezwolenia lub oświadczenia, ani o zmianę zezwolenia jednolitego, jeżeli zmiana wynika z:

 • przejęcia twojego zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę

 • przejścia twojego zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

 • zmiany siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej twojej firmy.

O takich zmianach, jeśli cudzoziemiec pracuje na podstawie zezwolenia na pracę, pracodawca musi pisemnie powiadomić wojewodę, w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Niedochowanie obowiązku poinformowania wojewody o zmianach stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny.


Nie musisz informować wojewody o takich zmianach, jeśli pracownik posiada jednolite pozwolenie na pobyt czasowy i pracę lub świadczy pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.


W przypadku innych zmian, które dotyczą twojej firmy, musisz wystąpić do wojewody o wydanie nowego zezwolenia lub złożyć w powiatowym urzędzie pracy nowe oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.


Jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a zajdą inne niż opisane wyżej zmiany dotyczące pracodawcy, to cudzoziemiec musi złożyć wniosek o jego zmianę (chyba, że zmienia pracodawcę).


źródło: biznes.gov.pl


Zapraszamy do kontaktu firmy, które szukają wsparcia w legalnym zatrudnianiu cudzoziemców - zapewniamy fachowe i kompleksowe wsparcie!


Napisz do nas również, jeśli jesteś osobą poszukującą pracy - zapewne mamy ofertę spełniającą Twoje oczekiwania!86 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page